Opšte o PIU

Jedinica za implementaciju projekata (PIU) funkcioniše kao Služba u okviru ŽICG AD-Podgorica (Položaj PIU jedinice prikazan je u okviru organizacione šeme ŽICG). Osnovana je u cilju unapređenja koordinacije i implementacije projekata koji su odobreni ili predloženi za podršku u finansiranju od strane donatorskih i međunarodnih finansijskih institucija.
Primarni zadatak PIU jeste da u tehničkom smislu pruži podršku u implementaciji projekata po pitanju procesa pripreme tendera, objavljivanja, ocjenjivanja ponuda i dodjele ugovora, koordinacije aktivnosti i administrativne podrške projektnim timovima, upravljanje procesom trošenja sredstava u skladu sa procedurama koje su postavljene u odgovarajućim pravilnicima međunarodnih finansijskih institucija.
PIU je sastavljena od stalnog administrativnog osoblja koje pokriva funkcije upravljanja nabavkama i finansijama za sve projekte. Administrativno osoblje PIU čine: Rukovodilac PIU, Samostalni stručni saradnik za javne nabavke, Samostalni stručni saradnik za finansije i Prevodilac za engleski jezik. Međutim, za svaki pojedinačni projekat se angažuje tehničko osoblje (građevinski, elektrotehnički i saobraćajni inženjeri iz tehničkih sektora ŽICG) koje posjeduje potrebnu stručnost za implementaciju tehničkih pitanja svakog pojedinačnog projekta.
Da bi ostvarila planirane i konkretne aktivnosti, iskoristila sve kapacitete i dostupne mogućnosti na maksimalnom unapređenju, osigurana je stalna podrška Konsultanta, koji je trenutno angažovan od strane WBIF i uz čiju podršku PIU trenutno funkcioniše na odgovarajućem nivou uz adekvatno i blagovremeno ispunjavanje svih svojih radnih obaveza.
Crna Gora se nalazi u fazi pristupanja članstvu EU i kao potencijalni kandidat ima mogućnost da koristi novac iz predpristupnih fondova, putem decentralizovanog sistema upravljanja fondovima. Ističemo da je PIU angažovana i na pripremi dokumentacije u okviru decentralizovanog sistema upravljanja sredstvima iz fondova EU u kojem ŽICG ima status krajnjeg primaoca, kao što su: projektni zadaci, tenderska dokumentacija, višegodišnji plan finansiranja za period 2014 – 2020. godine, Akcioni dokumenti itd. U najvećem broju slučajeva tehničko osoblje ŽICG je uključeno prilikom pripreme tehničkog dijela tenderskog dokumenta, kao i u sastavu Komisije za ocjenjivanje ponuda za tendere koji se raspisuju po pravilima donatorskih institucija.
PIU sprovodi obuke osoblja u oblastima upravljanje projektima, upravljanje procesom nabavki, finansijsko upravljanje, građevinske administracije itd, kako bi povećala profesionalnu kompetentnost osoblja. Neke od stranih donatorskih i finansijskih institucija koje pružaju podršku u finansiranju projekata Crogorske željezničke infrastrukture, implementiranih od strane PIU su: Zapadno-balkanski investicioni okvir (WBIF), Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Evropska investiciona banka (EIB), Instrument predpristupne pomoći (IPA) itd.