Opširnije

Demanti na tekst objavljen u dnevnoj novini’’DAN’’

Po Zakonu o medijima Sl.list RCG br. 51/02, Član 26. 27. i 28. pravo na ispravku ima svako pravno i fizičko lice koje smatra da je data pogrešna informacija u objavljenom programskom sadržaju. Ispravka ili odgovor se moraju objaviti bez izmjena i dopuna, na istoj strani štampe. Svojim argumentima pobijamo i ispravljamo navode objavljene u Vašoj dnevnoj novini ‘’DAN’’ pod naslovom ’’Pokušavaju da izbjegnu stečaj’’ jer su isti netačni, neargumentovani i svojim tendencionim sadržajem vrijeđaju i ruše ugled Željezničke infrastrukture Crne Gore AD Podgorica, stoga Vas molimo na ispravku kako slijedi.

Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica je 28.marta 2017.godine podnijela zahtjev Poreskoj upravi za reprogram poreskog potraživanja, sa prijedlogom da se ukupan iznos poreskog duga izmiri u 60 mjesečnih rata, shodno čl.8 Zakona o reprogramu poreskog potraživanja.

Danas, 17. maja 2017.godine, Željeznička infrastruktura Crne Gore  AD Podgorica je dobila rješenje od Poreske uprave  br. 03/01-3099/2-17, kojim je usvojen zahtjev ŽICG AD za reprogram poreskog potraživanja.  

Budući da se u Vašoj dnevnoj novini veoma često objavljuju informacije o poslovanju ŽICG koje nijesu tačne, a radi tačnog i korektnog  informisanja javnosti Crne Gore i konačno u cilju naše bolje saradnje, molimo Vas da ubuduće tražite potrebne informacije od nas i naše odgovore kao takve plasirate javnosti.

 

ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE

Dnevna novina ’’DAN’’