Opširnije

Održana redovna Skupština akcionara Željezničke Infrastrukture Crne Gore

 

Odbor Direktora ŽICG je na sjednici održanoj dana 25.februara 2014.godine donio Odluku br. 1575/1 i dao obavještenje o sazivanju redovne Skupštine akcionara objavljeno u dnevnoj novini Pobjeda 27.i 28. februara 2014.godine.

Dana 31. marta 2014.godine sa početkom  u 10h održana je redovna Skupština akcionara Željezničke Infrastrukture Crne Gore. Na Skupštini akcionara učestvovali su akcionari i ovlašćeni punomoćnici akcionara sa ukupno 144.820.336 glasova, odnosno akcija što čini 86.184% od ukupnog akcionarskog kapitala Društva.

Dnevni red  redovne Skupštine akcionara je bio :

  1. Upoznavanje sa Jedinstvenim spiskom akcionara Društva, dostavljenim od  CDA.
  1. Donošenje Odluke  o usvajanju Izvještaja o poslovanju sa  finansijskim iskazima Društva za 2013. godine i Izvještajem nezavisnog revizora za 2013.godinu.
  1. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva.
  1. Donošenje  Odluke o izboru članova Odbora direktora Društva.

Skupština  akcionara Željezničke Infrastrukture Crne Gore je usvojila  Izvještaj o   poslovanju Društva sa finansijskim iskazima za 2013.godinu i Izvještaj nezavisnog Revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2013.godinu.

Redovna Skupština akcionara ŽICG izabrala je Odbor direktora ŽICG XI saziva u sastavu:

  1. Žarko Šturanović, predstavnik državnog kapitala
  2. Spaso Popović, predstavnik državnog kapitala
  3. Ljubomir Sošić, predstavnik državnog kapitala
  4. Jadranka Vojinović, predstavnik državnog kapitala
  5. Biljana Šofranac, predstavnik investicionih fondova